www.joris.at

Karoline Effenberger / Rippel ♀


ca. 1843*



Mutter [Mother]: Fibich, Agatha ✱ ca. 1823
Vater [Father]: Effenberger, Mauritz ✱ ca. 1818

1. Ehe [Marriage]:
Rippel, Ignatz ✱ ca. 1838

Kinder [Children]
Sohn [Son]: Rippel, Hubert ✱ 1.10.1863 🕇 1910



© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]



© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber