www.joris.at

Engelbert Mascha ♂


✱ 04.11.1925
🕇 28.11.1943
18 Jahre [years]


Vater [Father]: Mascha, Engelberg ✱ 9.7.1895

Geschwister [Siblings]
Mascha (♀)

Quellen [Refences]
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber