www.joris.at

Josegha Mitterhauser / Arnberger ♀


ca. 1850*
1. Ehe (Marriage):
Arnberger, Anton ✱ ca. 1850

Kinder (Children)
Sohn (Son): Arnberger, Franz ✱ 21.7.1871

Dokumente (Documents)
(1905) Kematen an der Krems Taufe Enkelkind (Maria Arnberger)
© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber