www.joris.at

Josegha Mitterhauser / Arnberger ♀


ca. 1850*
1. Ehe [Marriage]:
Arnberger, Anton ✱ ca. 1850

Kinder [Children]
Sohn [Son]: Arnberger, Franz ✱ 21.7.1871

Dokumente [Documents]
1905 Verweis [Reference] ⤝ Kematen an der Krems Taufe Enkelkind (Maria Arnberger)© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber