www.joris.at

Josefine H. Broudre ♀


ca. 1900*Mutter [Mother]: Tomaschek, Albertina C. ✱ 1876 🕇 1932
Vater [Father]: Broudre, Viktor J. A. ✱ 1872 (Pilsen)

Geschwister [Siblings]
Broudre (♂)
Broudre (♂)

Quellen [Refences]
Ahnenforschung - Matt Kessler


© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber