www.joris.at

Edler Rudiolf Seifert von Eichenstarck ♂


✱ 1882Mutter (Mother): Herzmansky, Emilie M. ✱ 1854
Vater (Father): Seifert von Eichenstarck, Heinrich ✱ 1849 † 1904

1. Ehe (Marriage):
Hoffmann, Friederika M. ✱ 1888 (Aigen)

Quellen (Refences)
Ahnenforschung Matt Kessler


© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber