www.joris.at

Jakob Kallab ♂


✱ 1918
(gefallen)


Mutter (Mother): Mascha, Julie ✱ 6.4.1882
Vater (Father): Kallab, ✱ ca. 1880

Quellen (Refences)
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber