www.joris.at

Jakob Kallab ♂


✱ 1918
🕇 (gefallen)


Mutter [Mother]: Mascha, Julie ✱ 4.6.1882
Vater [Father]: Kallab, ✱ ca. 1880

Quellen [Refences]
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber